การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

>Download File<<

Read More »