การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA)

EB 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

7.แบบฟอร์มดาวน์โหลด

Read More »

EB 6 บันทึกข้อความการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

6.บันทึกข้อความดาวน์โหลด

Read More »

EB 6 รายงานการประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้ลด ละ เลิก บุหรี่และหันมาออกกาลังกายโดยจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพภายใต้ หัวข้อ Stop smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด

3.รายงานการประชุมดาวน์โหลด 5. ภาพถ่ายกิจกรรมดาวน์โ …

Read More »

EB 6 บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินการตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน

1.ขออนุญาติดำเนินการตามโครงการดาวน์โหลด

Read More »

EB 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่นโยบายดาวน์โหลด

Read More »

EB 5 บันทึกข้อความการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

5.บันทึกข้อความดาวน์โหลด

Read More »

EB 5 รายงานการประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้ลด ละ เลิก บุหรี่และหันมาออกกาลังกายโดยจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพภายใต้ หัวข้อ Stop smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด

3.รายงานการประชุมดาวน์โหลด 4. ภาพถ่ายกิจกรรมดาวน์โ …

Read More »