การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA)

EB 7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

6.แบบฟอร์มดาวน์โหลด

Read More »

EB 7 บันทึกข้อความการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

5.บันทึกข้อความดาวน์โหลด

Read More »

EB 7 รายงานการประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้ลด ละ เลิก บุหรี่และหันมาออกกาลังกายโดยจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพภายใต้ หัวข้อ Stop smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด

3.รายงานการประชุมดาวน์โหลด 4. ภาพถ่ายกิจกรรมดาวน์โ …

Read More »

EB 7 บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินการตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน

1.ขออนุญาติดำเนินการตามโครงการดาวน์โหลด

Read More »