Breaking News
Home / ประกาศคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลรามัน

ประกาศคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลรามัน

แผนงานและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

>Download File<<

นโยบายการดำเนินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

>Download File<<

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

>Download File<<