Home / ITA (page 5)

ITA

EB 14 การประเมินผลการปกิบัติราชการบุคลากร

EB 14 การประเมินผลการปกิบัติราชการบุคลากรดาวน์โหลด

Read More »

EB 13 ประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการบริหารผล

EB.13 ประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการบริหารผลดาวน์โห …

Read More »

EB 13ประกาศคำมั่นพัฒนาตนเองข้าราชการ

EB 13ประกาศคำมั่นพัฒนาตนเองข้าราชการดาวน์โหลด

Read More »