Breaking News
Home / ITA (page 4)

ITA

EB 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

EB 5 บันทึกข้อความการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 5 รายงานการประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้ลด ละ เลิก บุหรี่และหันมาออกกาลังกายโดยจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพภายใต้ หัวข้อ Stop smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด

EB 5 โครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน

EB 5 บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินการตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน

EP 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลรามัน

EP 8 ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลรามัน