Breaking News
Home / ITA (page 3)

ITA

EB 7 บันทึกข้อความการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7 รายงานการประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้ลด ละ เลิก บุหรี่และหันมาออกกาลังกายโดยจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพภายใต้ หัวข้อ Stop smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด

EB 7 โครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน

EB 7 บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินการตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน

EB 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

EB 6 บันทึกข้อความการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 6 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพดีของประชาชนชาวอำเภอรามัน

EB 6 รายงานการประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้ลด ละ เลิก บุหรี่และหันมาออกกาลังกายโดยจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพภายใต้ หัวข้อ Stop smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด

EB 6 โครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน

EB 6 บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินการตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอรามัน