Breaking News
Home / rmadmin (page 60)

rmadmin

เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชนร่วมกับนักกายภาพออกเยึ่ยมติดผู้ป่วยติดเตียงท่ีบ้านและติดตามผู้ป่วยเบาหวานขาดนัด

เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชนร่วมกับน …

Read More »

เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชและทันตกรรมออกตรวจสุขภาพฟันและทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ อสม อบรมการจัดการขยะมูลฝอย

  เจ้ าหน้าที่กลุ่มเวชและทันตกรรมออกตรวจสุขภาพฟันแ …

Read More »

เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นวิทยากร เรื่อง การกู้ชีพทางน้ำ ณ โรงพยาบาลกรงปีนัง

เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นวิทยากร เรื่อง …

Read More »