Home / rmadmin (page 32)

rmadmin

นายแพทย์ประจักษ์ เกษมสถิตย์วงศ์ นายแพทย์ปฎิบัติการ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามัน ร่วมปฎิบัติการทีมการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ในการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี ในเสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา

  นายแพทย์ประจักษ์ เกษมสถิตย์วงศ์ นายแพทย์ปฎิบัติก …

Read More »

ประชุมหน่วยงานบริการด้านฝ่ายสนับสนุนเพื่อจัดทำสรุปรายงานประจำปี 2561

ประชุมหน่วยงานบริการด้านฝ่ายสนับสนุนเพื่อจัดทำสรุป …

Read More »

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน เลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ คุณดารุณี. สีสุข. คุณแก้ว. สีสุข. คุณประไพ ศรีมหันโต ขอให้มีความสุข ตลอดไป สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นที่รักของชาวรามันตลอดไป

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน เลี้ยงส่งผู้เกษ …

Read More »

คุณพวงประภา เพ็ชรมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการ ร่วมรับประกาศ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ. ในการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 24 กันยายน 2561 คุณพวงประภา เพ็ชรมี หัวหน …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน รับการประเมินคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดองค์กรที่เอื้อต่อการให้บริการของผู้พิการ

  โรงพยาบาลรามัน รับการประเมินคณะกรรมการคัดเลือกกา …

Read More »

กิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลรามัน และเครือข่ายสมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีจังหวัดยะลา ออกหน่วยให้บริการประชาชน ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น. จ่ายยาแผนปัจจุบันและแผนไทย การบริการทันตกรรม การให้สุขศึกษาณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลรามัน และเคร …

Read More »

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และนางพวงประภา เพ็ชรมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิชาการ เข้าร่วมประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มผู้บริหาร สสจ. รพ. และ สสอ. ประจำปีงบประมาณ 2561

  นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน แล …

Read More »