Breaking News
Home / rmadmin (page 10)

rmadmin

จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อสม. และประธาน อสม.ตำบลกายูบอเกาะ เข้ารับรางวัลประกวดการใช้งาน “แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปี 2” รับโล่พร้อมเงินรางวัล​ดีเด่นระดับ​จังหวัด

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อสม. และประธาน อสม.ตำ …

Read More »

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม ประกอบด้วยงานควบคุมโรคระบาด. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่หมู่ที่4 ตำบลกายูบอเกาะ เพื่อทำการปราบลูกน้ำ ตามมาตการป้องกันควบคุม

    เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม …

Read More »

โรงพยาบาลรามันรับการเยี่ยมเยือน รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ ภญ.วิชชุนี พิตรากูล ตัวแทนจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลรามัน เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

       โรงพยาบาลรามันรับการเยี่ยมเยือน รศ.ดร.โพยม …

Read More »

การประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดกิจกรรมวิ่ง ในเดือนมีนาคมนี้ และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา จากการร่วมงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

    การประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดกิจกรรมวิ่ง …

Read More »

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมวิ่งกิจกรรม STA คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน คณะผู้ติดตามประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร่วมประชุมกับผอ.รพ.สต.และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงมาตรฐาน การประเมินในปีงบประมาณ2562

  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน คณะผู้ติดตามประเมินคุณ …

Read More »

คณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ทีมเยาวชน วิ่งเลิกยา ที่วิ่งจากอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ถึงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา. เพื่อแสดงเจตนารมณ์เลิกยาเสพติด. ขอเป็นกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จ ขอให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นคนดี ของประเทศชาติต่อไป

คณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โร …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมนำเสนผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมนำเสนผลงานวิชาการ …

Read More »