Breaking News
Home / rmadmin

rmadmin

EB 8 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลรามัน

EB 8 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไ …

Read More »

EP8 ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลรามัน

EP8ITAดาวน์โหลด

Read More »

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

PDFแผนผังร้องเรียนดาวน์โหลด ช่องทางการติดต่อโรงพยา …

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการระบบราชการ(กพร.) ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี2562

สำนักงานคณะกรรมการระบบราชการ(กพร.)ตรวจประเมินรางวั …

Read More »